представляє


Устаткування

для промислового і малого обсягів


Молекулярного копчення

 

 

 

Warning;) Все представлене Вашій увазі обладнання проводиться силами і на виробничих потужностях РОЗА ВІТРІВ ™

Кожен виріб (його проект) не є догматом!

За Вашої задумом, ми спроектуємо і виготовимо унікальне обладнання, відповідне кінцевої мети:♦ продуктивність - від домашнього до промислового;

♦ автоматизація всього процесу виготовлення кінцевого продукту (ми вкладаємо в метал розум і самостійність, при виробництві планованого продукту, що виключає випадковість і людський фактор в його серійному виробництві!)

♦ дизайн;

♦ додаткові функції;

♦ унікальні модифікації і "Ваші брендові фішки"

♦ система вентиляції виробничих приміщень!

♦ Ми робимо все відповідально, під ключ!

 

 

    електростатичного КОПЧЕННЯ
      На даний момент проривний, хоч і не молодий технологією копчення продуктів харчування є електростатичний КОПЧЕННЯ!

ЧОМУ?


Традиційне копчення має ряд, я б сказав, "фатальних" для неї недоліків:

1. вносить в продукт харчування канцерогенні речовини, що робить його шкідливим і неприпустимим для щоденного вживання!

2. велика тривалість виробничого процесу від 24 годин!

3. вищесказане робить виробничий процес а отже і продукт непомірно дорогим і не рентабельним!

4. до 90% диму осідає нема на продукті, а величезними погано змивається смердючими шарами на стінках робочої камери і йде в атмосферу, забруднюючи її і знижуючи якість і тривалість життя оточуючих!


Електростатичного КОПЧЕННЯ ж:


1. дозволяє виробляти дешеву глибоке очищення диму від неприпустимих для харчування домішок що робить продукт смачним, КОРИСНИМ та рекомендованим до щоденного вживання! Що збільшує ринок продукту і його оборот!

2. зменшує тривалість виробничого процесу більш ніж в 700 РАЗ !!! Закоптити рибку за 5 хвилин замість 24 годин! Хороше доповнення до виробництва будь-якого кафе і ресторану!

3. більше 90% очищеного диму осідає на продукті і мінімум випаровується в атмосферу залишаючи робочу камеру порівняно чистою!

4. і ще! Смію Вас запевнити в безапасності струму використовуваного в даному виді коптильнею, так як його ампераж вимірюється в міліампер і не є шкідливим при випадковому, короткочасним зіткненням з провідником, що в готових виробах природно іскючено!


    Дані переваги дозволяють використовувати електростатичний коптильню на кухні власної квартири, малого чи великого кафе, ресторану або в цеху великий продовольчої компанії, збільшивши продуктивність в 700 разів, підвищити рентабельність, знизивши собівартість продукції і не маючи проблем з організаціями по санітарно-екологічному контролю! По праву позиціонувати себе на ринку як ЕКО виробництво!


 


ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ?
 
   Копчення в електричному полі високої напруги заснована на відомому фізичному законі, за яким заряджені частинки рухаються в електричному полі у напрямку до тіла, що має протилежний за знаком електричний заряд.

     Наприклад, якщо продукт, поміщений в електричне поле, під'єднати до позитивного електрода, а частинкам диму повідомити негативний заряд, то осадження диму на поверхню продукту різко зросте.

     Швидкість руху заряджених частинок диму, а, отже, швидкість їх осадження на протилежний електрод прямо пропорційна величині заряду частинки і напруженості електричного поля. У свою чергу напруженість електричного поля залежить від напруги, прикладеної до електродів.

  
Схеми копчення в електричному полі високої напруги
Іонізація коптильного диму


Практично дим можна «читати електронейтральний. Частинки диму набувають заряд тільки внаслідок якого-небудь впливу ззовні.

При електростатичному копченні це відбувається в результаті ударної іонізації, сутність якої полягає в наступному.

У повітрі завжди міститься певна кількість іонів, що утворилися в результаті різних зовнішніх впливів (ультрафіолетової радіації, інфрачервоного випромінювання і т. Д.). В електричному полі високої напруги швидкість руху і енергія цих вихідних іонів зростають настільки, що з зустрічаються на них кулі нейтральних молекул «вибиваються» електрони. Утворені при цьому іони під дією сил електричного поля отримують відповідне прискорення і в свою чергу іонізують наступні атоми і молекули, в результаті чого зростає число іонів, кількість зарядів ними переносяться і, нарешті, відбувається розряд.

При досить великій відстані між електродами, і певних напруженості поля і формі електродів цей розряд будучи «тихим», як прийнято називати його на техніці високої напруги, обмежується тонким шаром повітря навколо одного з електрода.

При цьому виникає характерне світіння, яке отримало назву корони. Електрод, де утворюється корона і відбувається інтенсивна іонізація, називають коронирующим. Виникаючі іони в зоні корони утворюють потік, спрямований від коронирующего електрода до електрода осадження.
Рух частинок диму в електричному полі

На рух частинок диму в електричному полі впливають сили тяжіння я тяжіння, дифузія в просторі, броунівський рух, сили потоку і відцентрові, а також сили, характерні тільки для електричного поля.

На малюнку зображена схема осадження частинок диму при електростатичному копченні риби.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема осадження частинок диму при копченні в електричному полі високої напруги

В повітрі поблизу коронирующего електрода знаходяться вільні електрони і іони. Нейтральні молекули газів, що оточують коронирующий електрод, іонізуються, отримуючи від них необхідну енергію. Слідом за цим вони так само, як і електрони, спрямовуються до заземленої плиті або транспортеру (електрод осадження), на яких розташована риба. При цьому іони і електрони повідомляють частинками диму електричний заряд.

Заряджені частинки диму змінюють напрямок і, прямуючи з потоком іонів і електронів, осідають на поверхні продукту.

Сікорський вважає, що потоком іонів і електронів захоплюються також і незаряджені частинки диму. Це твердження, мабуть, справедливо лише в деякій мірі, оскільки відомо, що осадження складових частин диму при електростатичному копченні носить інший якісний і кількісний характер, ніж при звичайному копченні.
Фактори, що впливають на швидкість осадження частинок диму

Інтенсивність проникнення коптильних речовин в продукт знаходиться в залежності від кількості осаждающегося на його поверхні диму.

Відкладення диму при електростатичному копченні залежить від відстані між електродами-ионизаторами і продуктом, напруги на електродах, концентрації і швидкості руху диму, тривалості копчення та інших факторів.

Камера копчення в електричному полі високої напруги

Дослідним шляхом стосовно встановлення знайдені графічні залежності, що характеризують вплив зазначених чинників на відкладення диму. Показником кількості осаждающегося диму служила концентрація фенольних компонентів диму на поверхні продукту, умовно виражена в одиницях оптичної щільності (чим більше, оптична щільність, тим вище концентрація фенолів, а отже, і кількість диму, обложеного на продукті).

 ПРОМИСЛОВІ коптильня
 

                    

 

 

ПРОПОЗИЦІЇ ДЛЯ СЕРЕДНЬОГО І МАЛОГО БІЗНЕСУ

пабів, кафе, барів, ресторанів, не великих продовольчих компаній і фермерських господарств

 

 

                                  

 

 

 

Копчение в электрическом поле высокого напряжения основано на известном физическом законе, по которому заряженные частицы движутся в электрическом поле по направлению к телу, имеющему противоположный по знаку электрический заряд.

Например, если продукт, помещенный в электрическое поле, подсоединить к положительному электроду, а частицам дыма сообщить отрицательный заряд, то осаждение дыма на поверхность продукта резко возрастет.

Скорость движения заряженных частиц дыма, а, следовательно, скорость их осаждения на противоположный электрод прямо пропорциональна величине заряда частицы и напряженности электрического поля. В свою очередь напряженность электрического поля зависит от напряжения, приложенного к электродам.

В различных установках для электростатического копчения применяют напряжение от 10 до 60 кВ.

Пока еще не создана стройная теория электростатического копчения. Выдвинуты лишь отдельные положения, объясняющие ионизацию дыма, осаждение частиц его на продукт, диффузию коптильных компонентов, условия образования цвета и аромата и пр.

Некоторыми авторами сделаны попытки научно обосновать явления, происходящие при электростатическом копчении.

Схемы копчения в электрическом поле высокого напряжения
Ионизация коптильного дыма

Практически дым можно «читать электронейтральным. Частицы дыма приобретают заряд только вследствие какого-либо воздействия извне.

При электростатическом копчении это происходит в результате ударной ионизации, сущность которой состоит в следующем.

В воздухе всегда содержится некоторое количество ионов, образовавшихся в результате различных внешних воздействий (ультрафиолетовой радиации, инфракрасного излучения и т. д.). В электрическом поле высокого напряжения скорость движения и энергия этих исходных ионов возрастают настолько, что из встречающихся на них пули нейтральных молекул «выбиваются» электроны. Образующиеся при этом ионы под действием сил электрического поля получают соответствующее ускорение и в свою очередь ионизируют следующие атомы и молекулы, в результате чего возрастает число ионов, количество зарядов ими переносимых и, наконец, происходит разряд.

При достаточно большом расстоянии между электродами, и определенных напряженности поля и форме электродов этот разряд будучи «тихим», как принято называть его на технике высокого напряжения, ограничивается тонким слоем воздуха вокруг одного из электрода.

При этом возникает характерное свечение, получившее название короны. Электрод, где образуется корона и происходит интенсивная ионизация, называют коронирующим. Возникающие ионы в зоне короны образуют поток, направленный от коронирующего электрода к электроду осаждения.
Движение частиц дыма в электрическом поле

На движение частиц дыма в электрическом поле влияют силы тяжести я притяжения, диффузия в пространстве, броуновское движение, силы потока и центробежные, а также силы, характерные только для электрического поля.

На рисунке изображена схема осаждения частиц дыма при электростатическом копчении рыбы.

Схема осаждения частиц дыма при копчении в электрическом поле высокого напряжения

В воздухе вблизи коронирующего электрода находятся свободные электроны и ионы. Нейтральные молекулы газов, окружающие коронирующий электрод, ионизируются, получая от них необходимую энергию. Вслед за этим они так же, как и электроны, устремляются к заземленной плите или транспортеру (электрод осаждения), на которых расположена рыба. При этом ионы и электроны сообщают частицами дыма электрический заряд.

Заряженные частицы дыма изменяют направление и, устремляясь с потоком ионов и электронов, осаждаются на поверхности продукта.

Сикорский полагает, что потоком ионов и электронов увлекаются также и незаряженные частицы дыма. Это утверждение, по-видимому, справедливо лишь в некоторой степени, поскольку известно, что осаждение составных частей дыма при электростатическом копчении носит иной качественный и количественный характер, чем при обычном копчении.
Факторы, влияющие на скорость осаждения частиц дыма

Интенсивность проникновения коптильных веществ в продукт находится в зависимости от количества осаждающегося на его поверхности дыма.

Отложение дыма при электростатическом копчении зависит от расстояния между электродами-ионизаторами и продуктом, напряжения на электродах, концентрации и скорости движения дыма, продолжительности копчения и других факторов.

Камера копчения в электрическом поле высокого напряжения

Опытным путем применительно к установке найдены графические зависимости, характеризующие влияние указанных факторов на отложение дыма. Показателем количества осаждающегося дыма служила концентрация фенольных компонентов дыма на поверхности продукта, условно выраженная в единицах оптической плотности (чем больше, оптическая плотность, тем выше концентрация фенолов, а следовательно, и количество дыма, осажденного на продукте).


новано на известном физическом законе, по которому заряженные частицы движутся в электрическом поле по направлению к телу, имеющему противоположный по знаку электрический заряд.

 

Например, если продукт, помещенный в электрическое поле, подсоединить к положительному электроду, а частицам дыма сообщить отрицательный заряд, то осаждение дыма на поверхность продукта резко возрастет.

Скорость движения заряженных частиц дыма, а, следовательно, скорость их осаждения на противоположный электрод прямо пропорциональна величине заряда частицы и напряженности электрического поля. В свою очередь напряженность электрического поля зависит от напряжения, приложенного к электродам.

В различных установках для электростатического копчения применяют напряжение от 10 до 60 кВ.

Пока еще не создана стройная теория электростатического копчения. Выдвинуты лишь отдельные положения, объясняющие ионизацию дыма, осаждение частиц его на продукт, диффузию коптильных компонентов, условия образования цвета и аромата и пр.

Некоторыми авторами сделаны попытки научно обосновать явления, происходящие при электростатическом копчении.

Источник: https://www.activestudy.info/teoreticheskie-predposylki-elektrostaticheskogo-kopcheniya/ © Зооинженерный факультет МСХА

Копчение в электрическом поле высокого напряжения основано на известном физическом законе, по которому заряженные частицы движутся в электрическом поле по направлению к телу, имеющему противоположный по знаку электрический заряд.

 

Например, если продукт, помещенный в электрическое поле, подсоединить к положительному электроду, а частицам дыма сообщить отрицательный заряд, то осаждение дыма на поверхность продукта резко возрастет.

Скорость движения заряженных частиц дыма, а, следовательно, скорость их осаждения на противоположный электрод прямо пропорциональна величине заряда частицы и напряженности электрического поля. В свою очередь напряженность электрического поля зависит от напряжения, приложенного к электродам.

В различных установках для электростатического копчения применяют напряжение от 10 до 60 кВ.

Пока еще не создана стройная теория электростатического копчения. Выдвинуты лишь отдельные положения, объясняющие ионизацию дыма, осаждение частиц его на продукт, диффузию коптильных компонентов, условия образования цвета и аромата и пр.

Некоторыми авторами сделаны попытки научно обосновать явления, происходящие при электростатическом копчении.

Схемы копчения в электрическом поле высокого напряжения

Ионизация коптильного дыма

Практически дым можно «читать электронейтральным. Частицы дыма приобретают заряд только вследствие какого-либо воздействия извне.

При электростатическом копчении это происходит в результате ударной ионизации, сущность которой состоит в следующем.

В воздухе всегда содержится некоторое количество ионов, образовавшихся в результате различных внешних воздействий (ультрафиолетовой радиации, инфракрасного излучения и т. д.). В электрическом поле высокого напряжения скорость движения и энергия этих исходных ионов возрастают настолько, что из встречающихся на них пули нейтральных молекул «выбиваются» электроны. Образующиеся при этом ионы под действием сил электрического поля получают соответствующее ускорение и в свою очередь ионизируют следующие атомы и молекулы, в результате чего возрастает число ионов, количество зарядов ими переносимых и, наконец, происходит разряд.

При достаточно большом расстоянии между электродами, и определенных напряженности поля и форме электродов этот разряд будучи «тихим», как принято называть его на технике высокого напряжения, ограничивается тонким слоем воздуха вокруг одного из электрода.

При этом возникает характерное свечение, получившее название короны. Электрод, где образуется корона и происходит интенсивная ионизация, называют коронирующим. Возникающие ионы в зоне короны образуют поток, направленный от коронирующего электрода к электроду осаждения.

Движение частиц дыма в электрическом поле

На движение частиц дыма в электрическом поле влияют силы тяжести я притяжения, диффузия в пространстве, броуновское движение, силы потока и центробежные, а также силы, характерные только для электрического поля.

На рисунке изображена схема осаждения частиц дыма при электростатическом копчении рыбы.

Схема осаждения частиц дыма при копчении в электрическом поле высокого напряжения

В воздухе вблизи коронирующего электрода находятся свободные электроны и ионы. Нейтральные молекулы газов, окружающие коронирующий электрод, ионизируются, получая от них необходимую энергию. Вслед за этим они так же, как и электроны, устремляются к заземленной плите или транспортеру (электрод осаждения), на которых расположена рыба. При этом ионы и электроны сообщают частицами дыма электрический заряд.

Заряженные частицы дыма изменяют направление и, устремляясь с потоком ионов и электронов, осаждаются на поверхности продукта.

 

Сикорский полагает, что потоком ионов и электронов увлекаются также и незаряженные частицы дыма. Это утверждение, по-видимому, справедливо лишь в некоторой степени, поскольку известно, что осаждение составных частей дыма при электростатическом копчении носит иной качественный и количественный характер, чем при обычном копчении.

Факторы, влияющие на скорость осаждения частиц дыма

Интенсивность проникновения коптильных веществ в продукт находится в зависимости от количества осаждающегося на его поверхности дыма.

Отложение дыма при электростатическом копчении зависит от расстояния между электродами-ионизаторами и продуктом, напряжения на электродах, концентрации и скорости движения дыма, продолжительности копчения и других факторов.

Камера копчения в электрическом поле высокого напряжения

Опытным путем применительно к установке найдены графические зависимости, характеризующие влияние указанных факторов на отложение дыма. Показателем количества осаждающегося дыма служила концентрация фенольных компонентов дыма на поверхности продукта, условно выраженная в единицах оптической плотности (чем больше, оптическая плотность, тем выше концентрация фенолов, а следовательно, и количество дыма, осажденного на продукте).

Источник: https://www.activestudy.info/teoreticheskie-predposylki-elektrostaticheskogo-kopcheniya/ © Зооинженерный факультет МСХА

Копчение в электрическом поле высокого напряжения основано на известном физическом законе, по которому заряженные частицы движутся в электрическом поле по направлению к телу, имеющему противоположный по знаку электрический заряд.

 

Например, если продукт, помещенный в электрическое поле, подсоединить к положительному электроду, а частицам дыма сообщить отрицательный заряд, то осаждение дыма на поверхность продукта резко возрастет.

Скорость движения заряженных частиц дыма, а, следовательно, скорость их осаждения на противоположный электрод прямо пропорциональна величине заряда частицы и напряженности электрического поля. В свою очередь напряженность электрического поля зависит от напряжения, приложенного к электродам.

В различных установках для электростатического копчения применяют напряжение от 10 до 60 кВ.

Пока еще не создана стройная теория электростатического копчения. Выдвинуты лишь отдельные положения, объясняющие ионизацию дыма, осаждение частиц его на продукт, диффузию коптильных компонентов, условия образования цвета и аромата и пр.

Некоторыми авторами сделаны попытки научно обосновать явления, происходящие при электростатическом копчении.

Схемы копчения в электрическом поле высокого напряжения

Ионизация коптильного дыма

Практически дым можно «читать электронейтральным. Частицы дыма приобретают заряд только вследствие какого-либо воздействия извне.

При электростатическом копчении это происходит в результате ударной ионизации, сущность которой состоит в следующем.

В воздухе всегда содержится некоторое количество ионов, образовавшихся в результате различных внешних воздействий (ультрафиолетовой радиации, инфракрасного излучения и т. д.). В электрическом поле высокого напряжения скорость движения и энергия этих исходных ионов возрастают настолько, что из встречающихся на них пули нейтральных молекул «выбиваются» электроны. Образующиеся при этом ионы под действием сил электрического поля получают соответствующее ускорение и в свою очередь ионизируют следующие атомы и молекулы, в результате чего возрастает число ионов, количество зарядов ими переносимых и, наконец, происходит разряд.

При достаточно большом расстоянии между электродами, и определенных напряженности поля и форме электродов этот разряд будучи «тихим», как принято называть его на технике высокого напряжения, ограничивается тонким слоем воздуха вокруг одного из электрода.

При этом возникает характерное свечение, получившее название короны. Электрод, где образуется корона и происходит интенсивная ионизация, называют коронирующим. Возникающие ионы в зоне короны образуют поток, направленный от коронирующего электрода к электроду осаждения.

Движение частиц дыма в электрическом поле

На движение частиц дыма в электрическом поле влияют силы тяжести я притяжения, диффузия в пространстве, броуновское движение, силы потока и центробежные, а также силы, характерные только для электрического поля.

На рисунке изображена схема осаждения частиц дыма при электростатическом копчении рыбы.

Схема осаждения частиц дыма при копчении в электрическом поле высокого напряжения

В воздухе вблизи коронирующего электрода находятся свободные электроны и ионы. Нейтральные молекулы газов, окружающие коронирующий электрод, ионизируются, получая от них необходимую энергию. Вслед за этим они так же, как и электроны, устремляются к заземленной плите или транспортеру (электрод осаждения), на которых расположена рыба. При этом ионы и электроны сообщают частицами дыма электрический заряд.

Заряженные частицы дыма изменяют направление и, устремляясь с потоком ионов и электронов, осаждаются на поверхности продукта.

 

Сикорский полагает, что потоком ионов и электронов увлекаются также и незаряженные частицы дыма. Это утверждение, по-видимому, справедливо лишь в некоторой степени, поскольку известно, что осаждение составных частей дыма при электростатическом копчении носит иной качественный и количественный характер, чем при обычном копчении.

Факторы, влияющие на скорость осаждения частиц дыма

Интенсивность проникновения коптильных веществ в продукт находится в зависимости от количества осаждающегося на его поверхности дыма.

Отложение дыма при электростатическом копчении зависит от расстояния между электродами-ионизаторами и продуктом, напряжения на электродах, концентрации и скорости движения дыма, продолжительности копчения и других факторов.

Камера копчения в электрическом поле высокого напряжения

Опытным путем применительно к установке найдены графические зависимости, характеризующие влияние указанных факторов на отложение дыма. Показателем количества осаждающегося дыма служила концентрация фенольных компонентов дыма на поверхности продукта, условно выраженная в единицах оптической плотности (чем больше, оптическая плотность, тем выше концентрация фенолов, а следовательно, и количество дыма, осажденного на продукте).

Источник: https://www.activestudy.info/teoreticheskie-predposylki-elektrostaticheskogo-kopcheniya/ © Зооинженерный факультет МСХА

Копчение в электрическом поле высокого напряжения основано на известном физическом законе, по которому заряженные частицы движутся в электрическом поле по направлению к телу, имеющему противоположный по знаку электрический заряд.

 

Например, если продукт, помещенный в электрическое поле, подсоединить к положительному электроду, а частицам дыма сообщить отрицательный заряд, то осаждение дыма на поверхность продукта резко возрастет.

Скорость движения заряженных частиц дыма, а, следовательно, скорость их осаждения на противоположный электрод прямо пропорциональна величине заряда частицы и напряженности электрического поля. В свою очередь напряженность электрического поля зависит от напряжения, приложенного к электродам.

В различных установках для электростатического копчения применяют напряжение от 10 до 60 кВ.

Пока еще не создана стройная теория электростатического копчения. Выдвинуты лишь отдельные положения, объясняющие ионизацию дыма, осаждение частиц его на продукт, диффузию коптильных компонентов, условия образования цвета и аромата и пр.

Некоторыми авторами сделаны попытки научно обосновать явления, происходящие при электростатическом копчении.

Схемы копчения в электрическом поле высокого напряжения

Ионизация коптильного дыма

Практически дым можно «читать электронейтральным. Частицы дыма приобретают заряд только вследствие какого-либо воздействия извне.

При электростатическом копчении это происходит в результате ударной ионизации, сущность которой состоит в следующем.

В воздухе всегда содержится некоторое количество ионов, образовавшихся в результате различных внешних воздействий (ультрафиолетовой радиации, инфракрасного излучения и т. д.). В электрическом поле высокого напряжения скорость движения и энергия этих исходных ионов возрастают настолько, что из встречающихся на них пули нейтральных молекул «выбиваются» электроны. Образующиеся при этом ионы под действием сил электрического поля получают соответствующее ускорение и в свою очередь ионизируют следующие атомы и молекулы, в результате чего возрастает число ионов, количество зарядов ими переносимых и, наконец, происходит разряд.

При достаточно большом расстоянии между электродами, и определенных напряженности поля и форме электродов этот разряд будучи «тихим», как принято называть его на технике высокого напряжения, ограничивается тонким слоем воздуха вокруг одного из электрода.

При этом возникает характерное свечение, получившее название короны. Электрод, где образуется корона и происходит интенсивная ионизация, называют коронирующим. Возникающие ионы в зоне короны образуют поток, направленный от коронирующего электрода к электроду осаждения.

Движение частиц дыма в электрическом поле

На движение частиц дыма в электрическом поле влияют силы тяжести я притяжения, диффузия в пространстве, броуновское движение, силы потока и центробежные, а также силы, характерные только для электрического поля.

На рисунке изображена схема осаждения частиц дыма при электростатическом копчении рыбы.

Схема осаждения частиц дыма при копчении в электрическом поле высокого напряжения

В воздухе вблизи коронирующего электрода находятся свободные электроны и ионы. Нейтральные молекулы газов, окружающие коронирующий электрод, ионизируются, получая от них необходимую энергию. Вслед за этим они так же, как и электроны, устремляются к заземленной плите или транспортеру (электрод осаждения), на которых расположена рыба. При этом ионы и электроны сообщают частицами дыма электрический заряд.

Заряженные частицы дыма изменяют направление и, устремляясь с потоком ионов и электронов, осаждаются на поверхности продукта.

 

Сикорский полагает, что потоком ионов и электронов увлекаются также и незаряженные частицы дыма. Это утверждение, по-видимому, справедливо лишь в некоторой степени, поскольку известно, что осаждение составных частей дыма при электростатическом копчении носит иной качественный и количественный характер, чем при обычном копчении.

Факторы, влияющие на скорость осаждения частиц дыма

Интенсивность проникновения коптильных веществ в продукт находится в зависимости от количества осаждающегося на его поверхности дыма.

Отложение дыма при электростатическом копчении зависит от расстояния между электродами-ионизаторами и продуктом, напряжения на электродах, концентрации и скорости движения дыма, продолжительности копчения и других факторов.

Камера копчения в электрическом поле высокого напряжения

Опытным путем применительно к установке найдены графические зависимости, характеризующие влияние указанных факторов на отложение дыма. Показателем количества осаждающегося дыма служила концентрация фенольных компонентов дыма на поверхности продукта, условно выраженная в единицах оптической плотности (чем больше, оптическая плотность, тем выше концентрация фенолов, а следовательно, и количество дыма, осажденного на продукте).

Источник: https://www.activestudy.info/teoreticheskie-predposylki-elektrostaticheskogo-kopcheniya/ © Зооинженерный факультет МСХА