Marketing department:

080 033 21 24 

marketing@rozavetrov.ua

 

Production Department:

+38 098 037-00-06

 

Legal department:

+38 098 211-19-38

 

Accounting and management:

+38 097 533-22-33

 

Office address: Kiev, st. Khreshchatyk 46 b, of. 4

Opening hours: Mon-Fri from 10.00 to 19.00

 

 

Production address: Kiev, st. Bolshaya Okruzhnaya, 4a